top of page
ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

       Особа које желе да стекну диплому за занимање зубни техничар, обично тражи да имају нарочиту склоност ка уметничком изражавању, те је такође потребно и да имају одличну координацију покрета, а посебно се захтева да буду педантни и стрпљиви. Заправо, све то уопште није необично, ако се зна да лице које стекне квалификације за ово занимање треба да израђује различите врсте зубних протеза, као и крунице и мостове, тако да је његова прецизност и педантност, готово кључна за успешан рад.​

   Подразумева се да ће током четворогодишњег школовања за овај образовни профил, сви ђаци стећи задовољавајући ниво знања, тако да ће имати могућност и одмах да се запосле у струци. У принципу, њихово радно место је везано како за приватне зуботехничке лабораторије, тако и за оне које функционишу при стоматолошким службама у оквиру државних институција.
        С обзиром на то да је образовни профил зубни техничар ИВ степена, свако коме то више одговара има право и да школовање настави, а од његове одлуке зависи хоће ли то учинити на Стоматолошком факултету или, пак Медицинском, односно неком другом сродном факултету или вишој школи.

Током школовања су ученици обавезни и да похађају практичну наставу, а у трајању које је прецизно одређено наставним планом одобреним од стране Министрства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Управо ће за време праксе, сви ђаци детаљно да се упознају и са коришћењем различитих специјализованих апарата и материјала, што ће им свакако помоћи да још боље обављају посао за који се школују.

СПИСАК ПРЕДМЕТА

ПРВА ГОДИНА

Српски језик и књижевност
Страни језик
Математика
Физичко васпитање
Историја
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Музичка уметност
Рачунарство и информатика
Латински језик
Анатомија и физиологија
Морфологија зуба
Прва помоћ
Грађанско или верска

ДРУГА ГОДИНА

Српски језик и књижевност
Страни језик
Математика
Физичко и васпитање
Историја
Ликовна уметност
Физика

Хемија

Биологија
Хигијена са здравственим васпитањем
Микробиологија са епидемиологијом
Фиксна протетика
Технологија зуботехничких материјала
Грађанско или верска

ТРЕЋА ГОДИНА

Српски језик и књижевност
Страни језик
Физичко васпитање
Физика
Хемија
Биологија
Социологија
Фиксна протетика
Тотална протеза

Технологија зуботехничких материјала
Грађанско или  верска

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Српски језик и књижевност
Страни језик
Физичко васпитање
Физика
Филозофија
Устав и права грађана
Фиксна протетика
Медицинска биохемија
Ортодонтски апарати
Парцијална протеза
Грађанско или верска

bottom of page