top of page
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР
201901286058186588159790317.jpg
201901281407423549157251866.jpg
201901286049478099418245743.jpg

    Овај смер је најстарији у школи. Пре скоро 60 година то су биле лекарске помоћнице, неговатељице, а нешто касније медицинске сестре. Занимање медицинска сестра - техничар стиче најшире образовање, па је медицинским сестрама омогућено да раде на скоро свим одељењима и местима у области здравствене и социјалне заштите. Ученици образовање стичу преко општих и стручних предмета.  Изучавају се преко теоријске и практичне наставе која се остварује у школским кабинетима и  градској болници. Теоријску наставу из стручних предмета предају стручни сарадници, лекари специјалисти хирургије, инфективних болести, интерних болести, епидемиологије, биохемије, гинекологије, неуропсихијатрије, педијатрије. Практичну наставу у школи и на клиникама воде виши медицински техничари и медицински радници са факултетским образовањем. Општи предмети су широко заступљени, нарочито у прве две године образовања. Ученици стичу добро опште образовање што им омогућава упис на све факултете и више школе. Медицинска сестра - техничар има најближи непосредни контакт са болесником. Нега болесника, љубазност, лепа реч су њихов основни посао. Они припремају болесника за контакт са лекаром и извршавају налоге добијене од лекара.​​

     Због свега реченог могућности за запошљавање су велике. Наши ученици могу да раде у свим диспанзерима, домовима здравља, установама кућне неге, патронажним службама, на свим болничким одељењима. Велики број наших ђака успешно се запошљава и у иностранству где су признати и врло успешни радници.

СПИСАК ПРЕДМЕТА

ПРВА ГОДИНА

Српски језик и књижевност

Страни језик

Физичко васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Историја

Музичка култура

Физика

Географија

Хемија

Биологија

Анатомија и физиологија

Прва помоћ

Латински језик

Здравствена нега

Грађанско или верска

ТРЕЋА ГОДИНА

Српски језик и књижевност

Страни језик

Физичко васпитање

Математика

Социологија са правима грађана

Здравствена нега

Инфектологија

Гинекологија и акушерство

Интерна медицина

Хирургија

Неурологија

Изборни предмет

Грађанско или верска

ДРУГА ГОДИНА

Srpski jezik i književnost

Strani jezik

Fizičko vaspitanje

Matematika

Računarstvo i informatika

Istorija

Muzička kultura

Fizika

Geografija

Hemija

Biologija

Anatomija i fiziologija

Prva pomoć

Latinski jezik

Zdravstvena nega

Građansko vaspitanje

Српски језик и књижевност

Страни језик

Физичко васпитање

Математика

Физика

Биологија

Медицинска етика

Здравствена нега

Хигијена и здравствено васпитање

Микробиологија са епидемиологијом

Патологија

Фармакологија

Здравствена психологија

Медицинска биохемија

Грађанско или верска

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Српски језик и књижевност

Страни језик

Физичко васпитање

Математика

Здравствена нега

Интерна медицина

Хирургија

Педијатрија

Психијатрија

Предузетништво

Изборни предмет

Грађанско или верска

bottom of page